Traffolyte signalbox instrument plate, 'CHELTENHAM LECKHAMPTON', 4.5" x 1.5"
BACK